Zásady ochrany osobních údajů

Správce údajů, CONT s.r.o., IČO: 28785258, se sídlem Rovná 1705, 549 01 Nové Město nad Metují, (dále také jako „společnost“ nebo „správce údajů“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), jakož i v souladu s prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou.

Tyto Podmínky upravují pravidla zpracování osobních údajů osob: (i) které se správcem údajů uzavřou smlouvu v souvislosti s předmětem činnosti správce údajů; (ii) členů statutárních orgánů, zaměstnanců a jiných oprávněných zástupců právnických osob, které se správcem údajů uzavřou smlouvu v souvislosti s předmětem činnosti správce údajů; (iii) poptávajících, tj. potenciálních zájemců o spolupráci, kteří správce osloví prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách správce https://www.contpro.eu (dále jen „webové stránky“), e-mailem, telefonicky či jinak; (iv) uživatelů webových stránek, které správce údajů získá prostřednictvím cookies
(všichni společně dále také jako „subjekt údajů“).

KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Společnost CONT s.r.o., IČO: 28785258, se sídlem Rovná 1705, 549 01 Nové Město nad Metují, která se zabývá výrobou, prodejem, pronájmem a repasem kontejnerů. Za účelem naplnění předmětu činnosti ukládá a v nezbytném rozsahu zpracovává Vaše osobní údaje.
Se svými dotazy a připomínkami můžete společnost kontaktovat na e-mailové adrese info@contpro.eu nebo telefonicky na čísle +420 731 01 11 00.

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme:

 • Osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytnutí služeb dle uzavřené smlouvy. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete v rámci předsmluvních jednání a při uzavření smlouvy písemně či telefonicky. Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje). Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, adresu bydliště, resp. sídla podnikání (doručovací adresu), e-mailovou adresu a telefonní číslo.
 • Osobní údaje, které jsou nezbytné k zodpovězení dotazů, zpracování připomínek a vyřízení požadavků, které adresujete správci údajů prostřednictvím poptávkového formuláře, e-mailem či telefonicky.
 • Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává správce údaj o Vaší návštěvě, Vašich preferencích a další aktivitě na webových stránkách, a to za účelem vylepšování nabídky služeb. Tímto údajem je zejména IP adresa návštěvníka webových stránek.


JAKÝM ZPŮSOBEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem:

 • (1) Řádného (bezvadného) poskytnutí služeb dle uzavřené smlouvy;
  A dále na základě Vašeho souhlasu za účelem:
 • (2) Personalizace a zlepšení kvality a obsahu webových stránek, interních analýz zákaznické poptávky a cílení reklamy zpracovává správce údajů při využití cookies údaje o Vaší návštěvě webových stránek, o prohlížených produktech a další aktivitě. Zpracování je možné pouze po udělení Vašeho souhlasu. Na základě sesbíraných dat získává správce údajů analýzy a statistiky o Vašem chování v rámci webových stránek;
 • (3) Vašeho následného oslovení prostřednictvím marketingových metod (např. rozesílání newsletterů).
  A dále za účelem:
 • (4) Plnění právních povinností stanovených právními předpisy České republiky a Evropské Unie nebo
 • (5) Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů jiných osob; oprávněnými zájmy lze rozumět například případy ochrany našich práv a právních nároků (zodpovězení Vámi položených dotazů, zpracování připomínek a vyřízení požadavků, vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce, aj.).


NA ZÁKLADĚ ČEHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme:

 • Z důvodu řádného splnění uzavřené smlouvy. Zejména máme zájem na řádném a včasném doručení Vámi vybraných služeb či zboží k Vašim rukám, flexibilitě v případě změn v objednávce či pokud byste požadovali její zrušení (Ad. 1);
 • Na základě informovaného souhlasu uděleného pro jeden či více konkrétních účelů (Ad. 2, 3);
 • Z důvodu nezbytnosti zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (Ad. 4);
 • Z důvodu nezbytnosti zpracování pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany (zodpovězení Vámi položených dotazů, zpracování připomínek a vyřízení požadavků, vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce) (Ad. 5).


KDY MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT I BEZ VAŠEHO SOUHLASU?

Bez Vašeho výslovného souhlasu či v případě jeho odvolání můžeme dále zpracovávat osobní údaje pouze za účelem:

 • Poskytnutí Vámi objednané služby či služby na základě uzavřené smlouvy. Zpracovat osobní údaje za účelem splnění uzavřené smlouvy můžeme i bez Vašeho výslovného souhlasu;
 • Splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
 • Pokud je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (zodpovězení Vámi položených dotazů, zpracování připomínek a vyřízení požadavků, vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce).

Oprávněnost zpracování osobních údajů ve shora uvedených případech je založena přímo nařízením, Vašeho souhlasu k tomuto zpracování není potřeba.

JAK ODVOLAT DŘÍVE POSKYTNUTÝ SOUHLAS?

Váš souhlas (resp. souhlasy) se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně zcela či částečně odvolat, a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu info@contpro.eu či dopisem zaslaným na adresu sídlem Rovná 1705, 549 01 Nové Město nad Metují. V důsledku odvolání souhlasu nebudou Vaše údaje v rozsahu takto odvolaného souhlasu dále zpracovávány, nebude-li jejich zpracování současně založeno i na jiném důvodu, které by nás k dalšímu zpracování opravňovalo (jiným důvodem zpracování může být např. nezbytnost zpracování ke splnění smlouvy či z důvodu našeho oprávněného zájmu).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvoláním souhlasu nebudete nijak zkráceni na možnosti souhlas opětovně poskytnout. V případě odvolání souhlasu s námi můžete i nadále uzavírat smlouvy.

PO JAKOU DOBU BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Osobní údaje budeme zpracovávat:

 • Do doby splnění práv a povinností plynoucích z uzavřené smlouvy, nebo
 • V souladu a za podmínek stanovených právními předpisy a po dobu jimi stanovenou, nebo
 • Po dobu trvání našich oprávněných zájmů:
  - jimiž lze rozumět například případy ochrany našich práv a právních nároků v souvislosti s uzavřenou smlouvou (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce), nejdéle však po dobu 3 let od uzavření smlouvy se subjektem údajů, nebo
  - po dobu nutnou k zodpovězení dotazů, zpracování připomínek a vyřízení požadavků, které nám adresujete prostřednictvím poptávkového formuláře, e-mailem či telefonicky, a to po dobu potřebnou k vyřízení dotazu, požadavku či připomínky;
 • Po celou dobu trvání souhlasu:
  - se zjištěním a vyhodnocením mých potřeb, mého následného oslovení a nabídky produktů a služeb, avšak nejdéle po dobu 3 let od jeho udělení,
  - s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na svém prohlížeči, nejdéle však po dobu 3 let od jeho udělení. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby exspirace příslušného druhu cookies,
  - s pravidelným zasíláním newsletterů, nejdéle však po dobu 3 let od jeho udělení.

Osobní údaje zpracovávané na základě jiného právního důvodu budeme zpracovávat v nezbytném rozsahu a po dobu trvání příslušného důvodu.
Jakmile pominou všechny důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, tyto zlikvidujeme.

KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNÍME?

Vaše osobní údaje poskytneme vybraným jiným osobám pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu, jinak pouze s Vaším předchozím souhlasem. Vaše osobní údaje takto poskytneme:

 • Tzv. zpracovatelům osobních údajů, tedy osobám, s nimiž spolupracujeme a jejichž služeb využíváme. Zpracovatele si pečlivě vybíráme a spolupráci navazujeme jen s těmi, kteří poskytují dostatečné záruky bezpečného zpracování a jsou proto schopni zajistit ochranu Vašich práv. Zpracovatelé zavazujeme mj. k dodržování pokynů pro řádné zpracování Vašich osobních údajů a dále k mlčenlivosti. Mezi spolupracující zpracovatele patří:
  - Martin Čihák, IČO: 067 40 251, se sídlem třída Karla IV. 1222/25a, 500 02, Hradec Králové,
  - Václav Poláček, IČO: 608 95 748, se sídlem Na Strážnici 165, 549 01, Nové Město nad Metují
 • Osobám oprávněným podle jiných právních předpisů (zejména orgány činné v trestním řízení, aj.)

S Vaším předchozím souhlasem mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, zveřejněny v souvislosti s naší podnikatelskou a marketingovou činností či jiným způsobem zpracovávány. Ke každému dalšímu zpracování osobních údajů přistoupíme pouze na základě Vašeho výslovného, ke konkrétnímu účelu poskytnutého souhlasu.

JSTE POVINNI POSKYTNOUT NÁM SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Ne. Nemáte povinnost poskytnout nám své osobní údaje. Poskytování osobních údajů je z Vaší strany dobrovolné. Vezměte však na vědomí, že v případě neposkytnutí Vašich osobních údajů nedojde k uzavření smlouvy. V případě neposkytnutí či odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, jejichž zpracování je na Vašem souhlasu založené, pak nebudou Vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracovávány.

JAKÁ MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?

V souladu s nařízením máte právo na:

 • Přístup k osobním údajům;
 • Opravu osobních údajů;
 • Výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);
 • Omezení zpracování;
 • Přenositelnost údajů;
 • Vznést námitku proti zpracování;
 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování prováděno na jeho základě;
 • Podání stížnosti u dozorového úřadu.

Shora uvedená práva (podrobnosti viz níže) můžete uplatňovat na e-mailové adrese info@contpro.eu, dopisem zaslaným na Rovná 1705, 549 01 Nové Město nad Metují nebo telefonicky na čísle +420 731 01 11 00, není-li dále uvedeno jinak.

a) Právo na přístup k osobním údajům

 • Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím v následujícím rozsahu: účel zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost u dozorového úřadu; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4.

Vezměte na vědomí, že velká část shora uvedených informací je již součástí těchto zásad. Dříve, než položíte dotaz, resp. žádost o poskytnutí osobních údajů, pokuste se vyhledat vyžadované informace v tomto dokumentu.

b) Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování

 • V případech stanovených nařízením máte právo požádat o opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných osobních údajů. Dále máte právo požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování. V neposlední řadě máte právo požádat o omezení zpracování osobních údajů v případě, že:
  - Máte za to, že jsou Vaše zpracovávané osobní údaje nepřesné;
  - Máte za to, že zpracování je protiprávní a současně nemáte zájem o výmaz osobních údajů;
  - Jste vznesli požadavek na poskytnutí osobních údajů za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;
  - Jste vznesli námitku proti zpracování podle nařízení.


c) Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce).

d) Právo na přenositelnost údajů

 • Máte právo (za podmínek stanovených v Nařízení) získat své osobní údaje a předat je jinému správci osobních údajů.


e) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

- Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů je v rozporu s nařízením. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Vaše osobní údaje se snažíme maximálně zabezpečit. Veškeré Vaše osobní údaje jsou uloženy v uzamčených prostorách, kdy přístup k nim má pouze správce. Vaše osobní údaje vedené v elektronické podobě jsou zabezpečeny elektronickým systémem splňujícím požadavky stanovené nařízením (šifrování, pseudonymizace, heslování apod.). Budova sídla správce je zabezpečena bezpečnostním systémem. Osobní údaje nejsou poskytovány třetí osobám, není-li výše uvedeno jinak.

Zabezpečení Vašich osobních údajů pravidelně kontrolujeme, testujeme a rozvíjíme tak, abychom omezili nebezpečí související s případným únikem osobních údajů či jejich zneužitím.

V Novém Městě nad Metují 25.5.2018

1
US